Spory dedičov eliminujete, ak napíšete závet

Človek celý život pracuje, podniká a za peniaze zarobené z tejto činnosti si kupuje potrebné veci na život, ale aj investuje väčšie sumy do kúpy napríklad nehnuteľností, ktoré počas aktívneho života aj užíva. Každému z nás je však jasno, že po smrti už pre nás nemá nič z toho pozemského význam a všetko zanechávame svojim najbližším alebo osobám či inštitúciám, pre ktoré sa rozhodneme v závete.

Ručne napísaný a podpísaný závet

Úradné dokumenty, aby boli právne v poriadku, musia mať Holografný závet Ezmluva určitú formu a spĺňať viacero podmienok. Závetov existuje niekoľko druhov a jedným z nich je holografný závet. V ňom môžeme odkázať všetok alebo časť svojho majetku osobe či inštitúcii a musíte ho aj vlastnoručne podpísať. V holografnom závete môžete rozpísať jednotlivé časti majetku v podieloch, komu, čo a koľko darujete.

Základ závetu tvorí úvodná formulácia v tvare:

„Ja dole podpísaný…….., dátum narodenia, rodné číslo, celá adresa trvalého bydliska, týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, slobodne, jasne, bez nátlaku, vážne, zrozumiteľne a pri plnom vedomí s uvedomením si všetkých vyplývajúcich dôsledkov“. Potom nasleduje podrobný popis dotknutých nehnuteľností, názvy, súpisné čísla, čísla parciel, na ktorých sú postavené, výmera plôch, číslo listu vlastníctva spolu s katastrálnym územím, obcou, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú a jasné vyjadrenie komu ich odkazujete, teda meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo a bydlisko dedičov.

Bývanie môžete darovať komu chcete

Okrem nehnuteľností je možné odkázať aj hnuteľný majetok, teda finančnú hotovosť, šperky, cennosti, cenné papiere a podobne, takže aj tie treba jasne definovať a takisto zrozumiteľne určiť ich dediča s dodatkom, že všetky spomínané osoby sa po vašej smrti stávajú vašimi právoplatnými dedičmi na základe tohto závetu. Nasleduje dátum, miesto podpisu a vlastnoručný podpis na záver. Tieto právne dokumenty sú zárukou, že váš majetok sa dostane do rúk presne tých dedičov, ktorých ste určili a vyhnú sa tak nepríjemným dohadom a nedorozumeniam medzi nimi.